2 colleagues wearing high visibility jackets and standing in our distribution warehouse.

งานในศูนย์กระจายสินค้า

ทำงานในศูนย์กระจายสินค้าของเรา

สำหรับธุรกิจอื่นๆ การให้บริการลูกค้าเริ่มต้นขึ้นในร้าน แต่สำหรับเรา การให้บริการลูกค้าอย่างดีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในศูนย์กระจายสินค้าของเรา เราจึงลงทุนมหาศาลในศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ของเรา – ทั้งในด้านบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอันล้ำสมัย

ในภาวะที่ธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราต้องร่วมกันทำให้สินค้าตามใบสั่งทุกชนิดไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทยหรืออาหารแช่แช็ง ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ไฮยาซองของเรา เพื่อนร่วมงานในศูนย์กระจายสินค้าของเราพร้อมนำส่งทุกสิ่งเพื่อลูกค้าของเรา

ดูงานในศูนย์กระจายสินค้า