ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ (the “Site“) จัดทำโดยบริษัทเทสโก้ (“Tesco“ บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฏหมายการจัดตั้งธุรกิจในสหราชอาณาจักร (Companies Acts in England) หมายเลขจดทะเบียนที่ 445790 และมีสำนักงานจดทะเบียนที่อาคารเทสโก้เฮ้าส์ ถนนเดลาแมร์ เชสนัท เฮิร์ตฟอร์ดไชร์ (Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL)

เงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมายประเทศสหราชอาณาจักรและเวลส์ และท่านตกลงว่าหากมีข้อพิพาทใด การพิจารณาคดีจะดำเนินการโดยสิทธิ์ขาดโดยศาลของประเทศสหราชอาณาจักร

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเทสโก้ ข้อมูลทุกอย่างดังกล่าว ไม่อาจทำการคัดลอกหรือบันทึกไว้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าชมออนไลน์ อย่างไรก็ดีท่านอาจพิมพ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวของท่านได้

ความเที่ยงตรงของข้อมูล

แม้เทสโก้จะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เทสโก้จะไม่รับผิดใดหากพบว่าอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเที่ยงตรง

เทสโก้อาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก (ดูด้านล่าง) และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลอ้างอิงและคุณสมบัติจำเพาะของเว็บไซต์ไม่ว่าเมื่อใด

เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลทั่วไปและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีเจตนาให้คำปรึกษา เสนอให้สิ่งใด
หรือสร้างความสัมพันธ์หรือนำไปสู่ความเกี่ยวข้องอันมิชอบด้วยกฏหมายระหว่างเทสโก้กับท่าน ข้อมูลใดๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ไม่ควรนำไปใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เทสโก้ไม่รับผิดใดเท่าที่กฏหมายจะอนุญาตให้กระทำได้ จากการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความเสียหายใด (ด้านการเงินหรืออื่นๆ) หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เทสโก้ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดต่อเว็บไซต์อื่นที่สามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของเทสโก้

การปกป้องข้อมูล

เทสโก้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ระบุตัวตนของท่าน (กล่าวคือ ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ อีเมล) (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) เว้นแต่ท่านจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราด้วยความสมัครใจ และอย่างเจาะจงในระหว่างกระบวนการสมัครงาน

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อทั่วโลก การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บข้อมูลและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลจำต้องมีการจัดส่งข้อมูลระหว่างประเทศ ดังนั้น เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้และติดต่อกับเราโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

หากท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่เว็บไซต์แล้วและต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบจัดเก็บของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหัวข้อนี้ เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อลบข้อมูลของท่านออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลของเรา

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านมอบให้เทสโก้ (“ข้อมูล”) จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเทสโก้และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด เพื่อการวิจัยตลาด เพื่อติดตามข้อมูลการขาย และใช้ในการติดต่อท่านหรือส่งสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ให้กับท่าน เทสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และตัวแทนต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น การที่ท่านส่งข้อมูลให้กับเรา ถือว่าท่านได้เห็นชอบและยินยอมกับการจัดเก็บข้อมูลของเรารวมถึงการนำข้อมูลไปใช้

ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตัวท่าน ตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้รวมถึงประเภทของอินเทอร์เนต บราวเซอร์ ที่ท่านใช้งานอยู่ ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ และชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ท่านใช้เพื่อลิงก์มายังหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือหน้าโฆษณาที่ท่านใช้

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยบริษัทกูเกิ้ล (“Google”)Google Analytics ใช้คุกกี้ “cookies” ซึ่งเป็น text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ง
านได้ ข้อมูลที่คุกกี้ได้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึง IP address ของท่าน) จะถูกส่งไปเก็บที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ของกูเกิ้ลในประเทศสหรัฐอเมริกา กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต กูเกิ้ลอาจส่งต่อข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อมีความจำเป็นตามกฏหมาย หรือเมื่อบุคคลภายนอกนั้นทำหน้าที่ประมวลข้อมูลเหล่านี้ในนามกูเกิ้ล กูเกิ้ลจะไม่นำข้อมูล IP address ของท่านมาเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่กูเกิ้ลมี

ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าจากบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดีหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้กูเกิ้ลดำเนินการกับข้อมูลของท่านดังวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ติดต่อ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์แล้ว และต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ                                                                                               โปรดติดต่อเราที่: โทรศัพท์ +44 (0) 800 505555